"Apni aurato ko hamam mat le ke jaao" ka matlab

Q: Main nay parha hai istra kuch likha tha k apni aurton ko hamam mat lay k jao iska kia matlab hai kia ye beauty parler ki traf ishara hai. 

A: Jis jaga me bepardagi ho ya jaha mardo aur awrato ka iktilaat ho, waha khud jaane se parhez kare aur apni awrato ko bhi waha lejaane se ihtiraaz kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)