Pareshaani ka hal

Q: Mera ek problem hi. I'm very hard working and my family also same. At the same time we doing salah time to time.

I have one question but I don't know is ka answer. We are 5 brothers and sisters. 5 members are very hard working, lekin hum kitna bhi mehnat karen usme barkat nahi hi. Pareshani hamara phicha nahi chodti. Mai bahut pehle kise se sunithi hamare dada me khandan ke kuch log saapon ko dood dala karte the. Isleye app ke khandan ke kisi ke bhi kaam me kamyabhi nahi hogi.

Kya is pareshani se bahar ane ka koi raas tha hi. Jo galti hum na hamare walid karen henahi us ki saza hum kyun bugatre. 

A: Har pareshaani ka hal Allah Ta'ala ke haat me he. Agar banda apne zindagi ku Allah Ta'ala ke marziyaat ke mutaabiq banai owr sunnat wali zindagi guzaar de to Allah Ta'ala us ke pareshaani door karenge, us ku khush rakenge owr har qisam ke taraqqi se maala maal farmaienge. Paanch waqt ki Namaaz ki paabandi kare aur apni zindagi ko Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ki Sunnat ke mutaabiq guzare. Har waqt zabaan aur aankh ki hifaazat kare. Gunaah waali zindagi se bache. Esha namaaz ke ba'd ayk hazaar ayk so dafa' (1100) يَا لَطِيْفُ  parha kare owr parhne se pehle owr parhne ke ba'd gyara dafa' durood shareef parhle. Allah Ta'ala aasaan farmaienge.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)