Kya ye hadees ''jo pareshan ho wo paharon ke taraf safar kare'' kya sai hai ya nai?

Q: Kya ye hadees ''jo pareshan ho wo paharon ke taraf safar kare'' kya sai hai ya nai?

A: Kahi dekha nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)