Tawaaf ke beghair saee karna

Q: Kya saee aise b kar sakte hain koi niyat k sath ya sirf umrah m h hoti h?

A: Saee to tawaaf ke bad hona chaahiye. Tawaaf ke baghayr saee to hota nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)