Imaam ko be izzat karna

Q: Imaam ko be izzat karna kaise hai? Kisi Imaam ne Apne muqtdi se kaha ke tum log masjid pe namaz parhna nahi ayenge toh tumhare khana nahi kha unga. Isme Imaam ke ghalati kiya hai? Yeh bhi bar bar warning dene ke bad hai?

A: Imaam shaayad namaaz ko jamaat parhne ki ahammiyyat ke pesh nazar keh rahe, ghaaliban uski niyyat saheeh he logo ke andar fikr payda karne ke liye kar raha he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)