Nikaah ko dil me nahi maanna

Q: Nikaah me agar koi beghair daarhi ke gawaahi de de ya koi gunehgar de de, sab qabool kar le uski gawaahi phir larke ko khiyal aye me nahi manta ye nikaah, inkar kar de to kia hukam hai?

A: Nikaah ki sihhat uske gawaaho ko qubool karne ke oopar mouqoof nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)