Apne bache ko kafir kehna

Q: Meri maa ne kaha ke me kafir hogi agarche yeh sach na hua lekin kufr ki koi niyyat nahi aur un ko kufr ka na pata he ke yeh kehne se kiya hoti he. Wo village sa he. Kiya yeh kufar he?

A: Jab usko maloom nahi to Allah Ta`ala maaf kare. Aainda us se kehde ke is qism ki baat har giz na kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)