Pakhaana karte waqt mani kharij hojaana

Q: Agar qabaz ki wajah se pakhana karte huwe mani ka qatra kharij ho jaye to us se ghusal farz hota he aur kiya is soorat me namaaz ada ho sakti he?

A: Agar mani bila shahwat ke mahadh kamzori ki wajah se nikla to us par ghusl nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)