Fardh namaaz ki imaamat ke lia sharaait

Q: Faraz namaaz ki imaamat ke liye kon si sharaait par utarna laazimi he?

A: Imaam ko chaahiye ke kam se kam wudhu aur namaaz ke faraaidh, waajibaat aur sunnato ko achchi tarah samajhta ho aur nawaaqidhaat ko achchi tarah samajhta ho.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)