Subah saadiq ki tuloo' tahajjud parhne ke dowraan

Q: Kya uski namaaz tahajjud me shumaar hoti he jiski pehli rakat subah saadik se pehle, dowsri rakat subah saadik ke bad huwi ho. Yaani sirf 1,2 minute ka faraq he.

A: Insha-Allah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)