Tarteeb ke khilaaf namaaz parhna

Q: Kabhi kabhi namaaz parhte waqt aysa hota he ke meri tabiyat kharaab hoti he to phir me sunnat aur nawaafil chor ke farz parhti hu. Lekin baaz owqaat fardh aur witar ke bad jab tabiyat kuch achcha mahsoos hota he to kya me aakhir me sunnat ya nafil waghaira parh sakti hu? Ya phir tarteeb ke khilaaf parhne se gunaah hoga?

A: Jee haa.

Tarteeb ke khilaaf karna makrooh he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)