Isaal-e-sawaab phonchane ki mannat

Q: Agar kisi ne ye mannat mani ho kai main kisi bzurgane deen ke naam per nafal parda karon ga. Magar baat main who na par saky to is tarh ke mannat ka kia kaffara ho ga?

A: To ab shuroo karle. Nafl par karke mayyit ko thawaab pohonchaade.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)