Khud kashi karne wala ke lia janaazah namaaz parhna

Q: If any muslim commits suicide due to problems, kya unke namaze janaza padh sakte hain? Kya unke liye maghfirat ki duaa kar sakte hain.

A:

1. Jee ha.

2. Jee ha.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)