Khwaab ki ta'beer

Q: Humne raat khwab dekha ki humne kabe shareed ka do baar chakkar lagaya aur kabe share ke tawaf ka raasta sirf do lowg chal sakte hain. As paas tooting diwa rent hain aur fhir humne ghilaf ka bosa liya. Bosa lete he kisi mushaf vale bhoore kapre pehne aadmime hame chandi ke katore me abe zumzum pilaya. Humne jab bottle me bhara to bottle toot gayi aur away aayi utna lo jitni zaroorat ho. Ji kehte hi tamam jaanta saamne se nikal ne lage jisme se hum sirf bher, uth ghore aur haathi pehchan paye. Phir awaaz aayi ki ab Duldul ayeta. Itne me ek safe ghore roshni chota hua hamare saamne aata hai aur hum jaa jate hain. Insab ka kya mane hai?

A: Allah Ta'ala aap lowgo ku Haramain Shareefain ki ziyaarat owr barkat naseeb farmae. Tamaam kaam ku sunnat ke mutaabiq karne ki kowshish kare owr gunaaho se parhez kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada