Nafil pahrne waale ke peeche fardh namaaz parhna

Q: Me jaanna chahta hu ke agar me maghrib ki teen rakaat fard parh liya phir baad me do rakaat sunnat ki niyat kar liya surah faatiha bhi parh liya tabhi peeche se koi aakar hamare kandhe ko chu kar mere sath jamaat ke liye khara hojaye (us ko laga ke me fardh padh raha hu) to hum kya kare. Baraaye meherbaani zaroor bataaye.

A: Tum apni poora karke usko bataade ke tum sunnat parh rahe the lihaaza uski iqtidaa durust nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)