Waraasat

Q: Agar kisi ke paas business aur property (makan) dono hai to uski wafat ke baad kya wasiyat honi chahhiye jabki uski biwi, bete aur betiyan zinda hai. Zinda rehte apni wasiyat me do beton ko waris banana kahan tak sahi hai jabki doosre bete, betiyan aur biwi zinda ho. Sirf isliye ki wo beta business me hath bata raha ho.

A: Aadmi ke maut ke ba'd unke wurasaa ki waraasat ke hisse sab mutayyan he. Will ke andar sab ke hisse mutaayyan karne ki zuroorat nahi he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)