Quraan par haat rakh kar qasam khana

Q: Quran par hath rakh k kasam khana ki saza kiya h aur kufara kiya h? Aik admi ager paisoan ki khatir Quran pr hath rakh k jhoot bolay to uski saza kiya aur kufara kesay ada krna h?

A: Istighfaar karo.

Agar qasam toot gayi ho to kaffarah ada karo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)