Shahaadat ki nishaaniya

Q: Sahadat ki mout ki kon konsi nishaniya he?

A: Nishaaniyah to aakhirat me jaa karke pata chalega. Albatta jo kisee accident me mare woh bhi shaheed he, jo diwaar ke neeche mare woh bhi shaheed, aur jo peth ki beemari se mare woh bhi shaheed.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)