Nokri ke liye rishwat dena?

Q: Rishwat di k nokri mil jai aur sath me Allah se dua karna ke ye nokri mujy rishwat daeny se mil jai, ye dua karna kesa?

A: Nokri keliye du`aa karna durust he. Rishwat dena durust nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)