Waraasat ki taqseem

Q: Agr aurat ka intekaal ho jayai aur wo apnai peechai shoher, aik baita, 4 baitiyaan chorai tu us ki warasat in 6 wursa mai kaisai takseem ho gee.

A: Uski meeraath ko 24 hisse me taqseem karle aur is tarah taqseem kare:

Shohar ko 6 hisse milega
Betha ko 6 hisse milega
Har bethi ko 3 hisse milegi

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)