Good luck ke liye wazifa

Q: Mujhe koi wazifa bataye. Health aur good luck ke liye. common name Hamid hai to wazifa Hamid ke adad se le ya Abdul Hamid ke adad se le. Pls bataye.

A: Paanch waqto ki namaaz saheeh waqt par parhe aur har namaaz ke ba`d jee laga karke nadaamat ke saath istighfaar aur taubah kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)