20 000 par kitni zakaat hogi?

Q: Zakaat ke lye ap peshon ka hisab laga kar batayen jese 20 000 per kitni zakat hogi?

A: 20000 par 500 zakaat me dena parega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)