Umar daraaz ammi ki khidmat karna ya jamaat me jaana

Q: Mei akela hu or ammi umardaraj hai mujhe jamat mei jane ko kahta hai.

A: Jamaat me jaane ko kon kehta he. Agar ammi keh rahi he aur unki khidmat keliye koi ne ho to aap ne jaaye. Gusht, taleem wa ghayrah me shareek rahe.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)