Jis kapre par mani lag gayee us se namaaz parhna

Q: Agar biwi se pyaar karte huwe mani ke katre kapro par lag gayi to kia karna chhiye. Kiya us ke baad unhi kapro me wudhu kar ke namaaz parh sakte he aur is masla ka agar koi hal ho to bata de?

A: Us mani ke qatro ko dholo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)