Raahim naam rakhna

Q: Yeh janna chahta hoon ke kiya "Raahim" naam rakha jaa sakta hai ya nahi. Kioon ke meri naqis maloomat ke mutabiq Raahim to "Rehem karney wale" se nikla hai aur Rehem karney wala "Raheem" sirf Allah hai. 

A: Raahim naam saheeh he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels: