Saamaan ko kisto par khareedna

Q: Koi saman lena hai ek baar mei khareed nahi sakta. kist per lene per zayada paisa leta hai. kiya karu mujhe zarurat hai.

A: Saamaan ko kisto par kareedna jaaiz he beshart ye ke daam mutaayan ho, aur waqt par paise adaa na karne ki surat me riba ki koi baat ne ho .

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)