Biwi se har raat mubaasharat karna

Q: Mai har rat biwi se mubashrat karsakta hon?

A: Agar uske andar taaqat ho aur haidh ke ayyaam me ihtiyaat karta ho to koi madhaiqah nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)