Khawind ko adab aur izzat ke naam se bulaana

Q: Agar shohar ka naam Arshad ho to kya biwi onhe pyaar se "Arsh" bolasakti he na? Allah ke Arsh ke naam ke sath be-adbi nahi hoti na?

A: Shaami me he ke khaawind ko adab aur izzat ke naam se bulaana chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)