Ghalat cheezo sochne se gunaah he?

Q: Kya galat cheeze sochne se bhi gunaah hota hai, agar hum wo nahi kar rahe hai?

A: Qasdan jaan booj karke ghalat cheezo sochna ghalat he aur gunaah he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)