Namaaz ke ba'd kitaab me dekh kar surah parhna

Q: Kya ham namaz ke bad jo surah pad te hai kya who kitab main dekh ko pad sakte hai kya?

A: Jee haa.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)