Interest (sood) ke paise se kiya karna chahia?

Q: Jo bank interest (sood) ata hai use kya karna chahiye le kar kis ko dena hai

A: Ghareebo ku dede sadaqah ki niyyat ke baghair.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)