Allah ke shaan me gustakhi karna

Q: Muj say gustakhi hogye ha ma nay Allah ki shan ma boht bri gustakhi kr di jo ma bayan b nae kr skta itni bri gustahi hogye ha to kya ma Musalman raha hu?

A: Saheeh saheeh taubah karo kalimah parho. Allah zaroor aapka taubah qabool karenge.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)