Sunnat-e-Muakkadah aur Ghair Muakkadah ke parhne ke tareeqah me kuch faraq he?

Q: Sunnat-e-Muakkadah aur Sunnat-e-Ghair Muakkadah ko parhne ka tarika ek hi he ya Ghair Muakkadah me kuch farq he?

A: Koi farq nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)