Sajdah-e-sahw ka tariqah

Q: Sajdah-e-sahw ka saheeh tariqa bata dijiye.

A: Qa`dah akheera me tashahhud parhne ke bad eik salaam pher karke do sajdah karle. Sajdah ke bad qa`dah me wapis aakarke tashahhud, durood-e-ebrahim aur dua parhle aur uske bad salaam karke namaaz ko khatam karle.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)