Safar ki haalat me fajr ki sunnat parhna

Q: Agar banda musafir ho tou fajar ki namaz ki sunnat ki b qasar parhayga ya nae? Agar sunnat ki b qasar parhay tou sawal ye hai k qasar sunnat ki b qaza parhni hoti hai reh janay pe ya nae?

A: Safar ki haalat me, fajar namaaz ki do sunnat parna zaroori he. Agar kisi ne fajar ka fard parha aur sunnat nahi pari, to bad me wo us ki qaza nahi karega. Sunnat namaazo ki qaza nahi he waqt ke guzarne ke bad.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)