Salaatul Haajat aur zawaal ka waqt

Q: Kya hum salatul haajat ki namaaz kisi bhi waqt pe par sakte aur zawaal ka waqt kab shuru hota he?

A: Jee, ba shart ye ke makrooh waqt ne ho.

Aap taqweem me dekho. Phir jo waqt waha par bataya gaya usme kuch minute pehle aur bad ko chor karke phir namaaz parho.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)