Tahajjud choot jaane par kya kare?

Q: Tahajjud chootjane par kya kare? Kya Allah se maafi mange chunke mujhe afsos hota he aur rehmat se mahroom rehta hu.

A: Taubah karle. Baaqi ye koi gunah nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)