Shia se ta'alluq rakhna

Q: Maine shiao ki dua padhi thi. Iski tauba kya hai? Dua yashtadheer name hai.

A: Shiaoh se tum alaahidah ho jaao. Unke khiyaalaat aqeedah aur muata`alliqaa se alag ho jaao aur Allah Ta`ala se pakkah wadah kare. Tum usee ke oopar qaaim rahe aur us se kabhi ne hate. Allah Ta`ala dharoor taubah qabool farmaayega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)