Haiz ke 10 din ba'd jaari rahe to kiya kare?

Q: Agar ayaame haiz 10 din baad bhi jaari rahe toh namaz keliye mazeed kithne din intezaar karna hoga?

A: Daswa din ke ba`d ghusl karle aur namaaz shuroo karlo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)