Sajdah-e-sahw ke ba'd kuch ghalati hojaana

Q: Ager sajda-e-sahw ke baad bhi lage ke koi galati ho gayi he to kya dobaara sajda-e-sahw kiya ja sakta he?

A: Zaroorat nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)