Ye aqeedah rakhna ke Ambiyaa (Alayhis Salaam) ke ander gunah ki taqat hai

Q: Ager koi shakhs ye aqeeda rakhe k Anbiya Pak gunah se pak aur masoom hote hain lekin un main gunah ki taqat Allah Pak ne rakhi hai to kia ye kufer hai?

A: Ye kufr to nahi lekin khwa ma khwa aysee khiyaalaat jee me laana be wuqoofee he aur nadaani.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)