Haalat-e-haiz me Masjid Nabawi ke andar jaana

Q: Agar koi aurat halat haiz me Masjid e Nabawi sallallahu alaihee wasallam me chali jaye tu kia kuffarah ada karna hoga?

A: Koi kaffarah nahi lekin taubah kare aur aaindah aysi harkat kabhi na kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)