Illuminati kiya he?

Q: Illuminati ka amal kya hai? Spirits kiya karte hai? 

A: Shaytani umoor ki taraf dhiyaan dene ki kya dharoorat. Zikr karo, durood shareef parho. Jo kaam karne ki baat ho woh karo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)