Sajdah sahw kab parha jata he?

Q: Sajde sahw poori namaz ke baad kiya jata hai to kiya namaz ke baad aik aur rakat parke kiya jata hai ya phir namaz parke fori torse?

A: Agar namaaz me koi wajib choot jaati he to uska tadaaruk kya jaata he sajdah-e-sahw ke saath.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)