Haalat-e-haiz me biwi se hambistari karna

Q: Haalat-e-haiz me biwi se ta'alluq qaim karne ka kia kaffarah hai? Agar shohar ek dirham sadaqah me nahi de sakte?

A: Aise aadmi ko chahiye ke wo Allah Ta’ala se sache dil se tawba kare aur pukta azam kare ke aainda ye sangeen ghunaa nahi karega.issy tarah kuch paise bhi nikaalde aur us ko sadaqah me dede.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)