Dil namaaz parhne ko nahi chahta

Q: Dil namaaz parhne ko nahi kar raha he, kya karu?

A: Namaaz ya kisee bhi fardh aur zaroori kaam keliye dil ke aamaadah hone keliye intizaar na kare. Aamadah ho to kare, aamaadah na ho to kare. Uski intizaar na kare. Bas ye dekho ke ye hukm kis ka he. Jab maloom he ke Khuda ka he to karlo. Aur ye khwah ma khwah ke khiyaalaat ki taraf dhiyaan na do.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)