Idaara ke mulaazimo ku sadaqah ke gosht khilaana

Q: Humare yahaa ek idaara he. Us me sadaqah ke gosht ata he. Kiya wo gosht bachon ke saath saath office ke staff bhi kha sakta he?

A: Agar sadaqah dene waale iski ijaazat dete he to uska khana durust he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)