Waraasat me bhen ka hissa

Q:

1. Waraast ki taqseem kis tarah ki jaye. Agar waaris me 8 brothers hayat ho, 1 sister hayat ho aur 1 sister fot hogayi ho to is wirast me fot hone wali sister ka haq he?

2. Jo sister hayat ho, us ka kitna haq he, bhaio ke barabar ya half?

A:

1. Nahi.

2. Bhai ke half.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)