Company mulaazim ko qardh de kar umrah ke liye bhej dena

Q: Hamari company ne umrah ke qurandazi ki jis me mera naam aya he. Company ka kehna he ke jo raqam aap per kharach ho gi aap ko monthly 1000 pay se katwana ho gi, yani udhar ke tor per bhej rahe he. Sub kharcha karenge phir pay se monthly cuting ho gi. Kiya ye jaiz he ke nahi?

A: Agar khushi se unse qardh le rahe he to ye durust he. Agar qardh lena na ho to usko inkaar kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)