Rukhsati aur khalwat se pehle talaaq dena

Q:

1. Agar rukhsati na huwi ho aur na khalwat huwi ho to talaq ho jaye to kiya dobara nikaah hosakta hy?

2. Aur 2 talaaq di ho to kiya ek hisab hoga ya 2?

A:

1. Agar eik talaaq di ho to tajdeed-e-nikaah ho sakta he.

2. Agar eik saath do talaaq di ho to do talaaq ho jaayegi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)